Metamorfis / Proměna

Transformation is propably the only way how can life survive as a complex and escape suinevitable destruction.We do not know how it happened, that once the inanimate matter showed signs of consumerism, rivalry, love and desire for immortality for the first time. Since then we can see in an inanimate matter also another dimension – the potential of life. The evolution of organisms is the neverending transformation and also feeds us with bread, which origins long ago in bodies of supernova.

Proměna je asi jediná cesta jak může život jako celek uniknout zkáze. Nevíme, jak se stalo, že kdysi neživá hmota poprvé projevila známky konzumu, soupeření, lásky i touhy po nesmrtelnosti. Od té doby však v neživé hmotě vidíme další rozměr – potenciál života. Evoluce organismů je nekonečnou proměnou a i nás živí chléb vzniklý kdysi dávno z těl supernov.