OSÍDLENÁ ABSTRAKCE – Žije to v nás / SETTLED ABSTRACTION – The life inside us

Jsme sami malými vesmíry, ekosystémy skládajícími se z mnoha tisíců druhů organismů ladícími spolu v souhře funkcí. O jednotlivých vazbách zatím víme poměrně málo, ale zjištujeme jak podstatné jsou všechny naše „kolonie“pro zdravý celek.
Jak vypadá jejich život a jak se vůbec stalo, že kdysi dávno vznikly ty první? Kde je hranice mezi živou a neživou hmotou?
V obrazech ze souborů Osídlená abstrakce se dotýkám témat souvisejících se základy života na Zemi – stavebními prvky přírody, vznikem buněk, ekosystém mikrosvětů a s činností organismů tak malých, že je často přehlížíme, ačkoliv jsou i pro náš život tak důležité. Jsou to například bakterie – nejjednodušší organismy na Zemi, které nám pomáhají udržovat zdravé tělo, transformovat živiny v těle a půdě nebo vyrábět kyslík.


We are small universes, ecosystems consisting of many thousands of species of organisms tuned together in the interplay of functions. So far we know relatively little about the individual bonds, but we are trying to find out how important all our “colonies” are for our health.
In theese pictures, refer to topics related to the basics of life on Earth – the building blocks of nature, the emergence of cells, the ecosystem of microworlds, and the activities of organisms so small that we often overlook them, even though they are so important to our lives. They are, for example, bacteria – the simplest organisms on Earth that help us maintain a healthy body, transform nutrients in the body and soil, or produce oxygen.


Primární polévka
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm, prodáno

První buněčná stěna
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm
Co bylo dříve slepice nebo vejce? A obal

Prababička RNA
2019-2020, akvarel. tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz je ódou na vznik první živé entity. Okamžik, kdy se zlomek prvního genetického kódu dostal do lipidového obalu a společně se dokázali replikovat.  Jak se ale stalo, že takto uvězněný kousek RNA v sobě nesl informaci o tom, že má replikovat i svůj obal? Záhada, jíž vděčíme i za svůj život.

Great-grandmother RNA, 2019 – 2021
100 x 100 x 2 cm, watercolor, ink, and oil on canvas
The image is an ode to the creation of the first living entity. The moment when a fragment of the first genetic code got into the lipid envelope and together they were able to replicate. But how did it happen that such a trapped piece of RNA carried information that it should also replicate its envelope? A mystery to which we owe our lives.

 

Definice života
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm
Prní dělení. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohl aminokyselinový koď, který se již uměl dělit sám pobídnout obal, do kterého omylem vklouzl, aby se rozdělil?

Hostina anareobů
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm
Hlubiny u podmořských kuřáků jako kolébka pozemského života?
Prodáno

Ten, kdo zužitkuje světlo
2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Sinice, nejjednodušší fotosyntetizující organismy na Zemi a předchůdci všech rostlin. Jejich vznik a rozmnožení mělo pro Zemi významné důsledky.
Fotosyntéza, způsob získávání energie za pomocí slunečního světla, byla obrovským vynálezem a zřejmě k ní došlo v momentu, kdy se podmínky na Zemi natolik ustálily, že umožnili nejjednodušším prokaryotickým buňkám žít u mořské hladiny.


Kyslíková revoluce
2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm,, prodáno

Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Oxygen revolution, 2019
100 x 100 cm
watercolor, acrylic and varnish on canvas

An important moment in the history of contemporary life on Earth was the significant proliferation of cyanobacteria in the ancient oceans. After a series of reductions of oxygen with other elements, the chemical stew of water and atmosphere was so saturated with oxygen that it not only increased its concentration, but also began to form an ozone layer. This allowed the organisms under her protection to get out of the land and reorient to oxygen breathing.

A jedeme v tom spolu
2019-2021, akvarel a tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz inspirovaný momentem, kdy se Eukaryotická buňka, která už byla spojením pradávné prokaryotické buňky s jinou prokaryotickou buňkou, spojila s předchůdcem rostlinných buněk a vytvořili první pra-rostlinnou buňku.

And we’re in this together, 2019
100 x 100cm, watercolor, ink and varnish on canvas
An image inspired by the moment when a eukaryotic cell, which was already a combination of an ancient prokaryotic cell with another prokaryotic cell, merged with a plant cell ancestor to form the first primordial cell.

Vzdálená symbióza
2021,
akvarel, akryl a olej na plátně, 95 x 75cm, reservace

Představa života a symbiotických vazeb na smyšlené vzdálené planetě jménem Mira 6 v souhvězdí Vodnáře. Nekraky se živí cizopasníky tamních druhů rostlin. Vytváří z nich nektar bohatý na minerály, který z chomáčků na jejich těle olizují jiní, větší tvorové. Tím, že se jim snaží jim být na blízku, je chrání před predátory.

The image of an life on a distance planet Mira6 in Aquarius. The nectarmals are in the middle of the food chain. They feed on little creatures, that parazites on local form of plants. Nectarmals provide nectar rich in minerals as a source  for bigger creatures, that provide them safety before their enemies in return.

Řasení
2019, akvarel na plátně, 60 x 60 cm


Sourozenci ptakopysk a opice
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55×45 cm
Na začátku jsme si všichni podobní, v zárodečném stadiu stejně jako před miliardami let.
Vyvinuto speciálně pro novorozence do cca 5ti měsíců, ale samozřejmě může přinášet radost po celý život.

“Kmenové buňky”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm, prodáno

Velká rodina
2018, akvarel a tuš na plátně, 60 x 60 cm

Prakrvinky
2018, akvarel a tuš na plátně, 60 x 60 cm, nedostupné

”Dámská knihovna”
2018, akvarel a akryl na plátně, 75x55cm, nedostupné

Po obědě
2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm
Co se stane potravou v našem těle? Pro nás bude na krátký čas zdrojem energie, avšak pro mnoho jiných civilizací bude zdrojem potravy na celý život. Střevní mikrobiom obsahuje tisíce druhů organismů a mnohokrát více genů než genom lidský. Je také jediným ekosystémem na světě, který máme my osobně možnost velmi výrazně ovlivňovat. Co uděláme s touto mocí?

After lunch
2021, 120 x 140cm, watercolor, ink and oil on canvas
What happens with food in our body? For us, it will be a source of energy for a short time, but for many other civilizations it will be a source of food for life.The intestinal microbiome contains thousands of species of organisms and many times more genes than the human genome. It is also the only ecosystem in the world that we personally have the opportunity to significantly influence. What will we do with this power?

Putování hmoty vnitřním vesmírem
2019, akvarel na plátně, 120 x 140 cm, prodáno

Archa
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

      

Helikáza
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

Chobotnáč
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm

Konečný žár
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

Líheň
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm

Alely
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

Oxidace
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm

Pankáč
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

Plazí vědomí
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm

Transkripce
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm


Velké přání
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno

Zážeh
2019, akvarel a akryl na plátně, 30 x 30 cm, prodáno