more than portfolio..

Benefiční aukce

Doporučuji 5. ročník benefiční aukce ve prospěch Green Doors, které se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií.
Aukce se uskuteční ve čt 19.11.2015 od 18.00 v budově České spořitelny (Rytířská 29, Praha 1, Mramorový sál, 1. patro). V průběhu aukce se budete moci zúčastnit i slepé ochutnávky pochutin z tréninkové restaurace Mlsná kavka. Výtěžek z aukce bude použit na podporu služby Začleňování na trh práce.
www.greendoors.cz
Pozvánka_na_benefiční_aukci_Green_Doors
Zakoupit zde můžete mnoho různých děl, mimojiné i pár ode mne.

Řasy a papoušci_60x60cm_akvarel na plátně

Řasy a papoušci /Algi and parrots, 60x60cm, 2015, akvarel a olej na plátně / aquarel and oil on canvas more

Strom sázej vždycky rovně / Plant the tree always straight

 

I had a dream couple years ago, but still it is important to me: Only thing, that was clear form it was to spread out to the world this sentence: Plant the tree always straight.
I have many explanation for myself, but I guess the strenght in this is its simplicity – everyone gets its own meaning.

————————————-

Před pár lety jsem měla sen a stále je pro mne velmi důležitý. jedinou věc, kterou si z něj pamatuji je věta, která by se měla podle zdroje věty ve snu dostat k do nejvíce lidem: Strom sázej vždycky rovně.
Pro sebe jsem si vytvořila mnoho různých situací, na které ji aplikovat, ale myslím, že každý si musí udělat to své. Tato věta je totiž krásná ve své jednoduchosti: Strom sázej vždycky rovně.

 

sláva odlišnosti

Chtěla bych se podělit o dva krátké odstavce, pocházející z pramenu
ÚVOD   DO   STUDIA   BIOLOGE od JANA IPSERA:

„Jednotlivé životní děje jsou vzájemně propojeny nejen v rámci buňky, tkáně, orgánu nebo organizmu, ale též na úrovních vyšších, tj. na úrovni populace, biocenózy, ekosystému i celé biosféry. A nejen biosféry. Život jako jev  sui generis nelze oddělit od  procesů geologického vývoje Země a v nejobecnější rovině od vývoje vesmíru jako určitého celku. Podle některých hypotéz je možné na vznik života, jeho vývoj (evoluci) i zánik nazírat jako na zákonitost vývoje (evoluce) vesmíru.“
„Selekční účinek prostředí je podkladem pro přírodní výběr (selekci) jako základní mechanizmus evoluce, v  jehož důsledku se reprodukují pouze genotypy dostatečně geneticky adaptované na dané prostředí. Přírodní výběr je  v  podstatě selekcí na maximální reprodukční zdatnost. Proto evolučně úspěšné mohou být pouze ty taxony (druhy), jejichž populace jsou  dostatečně geneticky variabilní. Tuto skutečnost vyjadřuje tzv.  Fisherův fundamentální teorém přírodní selekce: čím větší je genetická variabilita, na niž může působit selekce směrem k vyšší fitness, tím větší je pokrok ve fitness. Fisher zároveň matematicky zdůvodnil a dokázal, že  rychlost pokroku ve fitness  v kterékoli fázi procesu přírodní selekce  je rovna genetické varianci v dané fázi.“

Tato slova podporují obavy z homogenizace a globalizace kultury, která by mohla nastat tím, jak se svět zmenšuje a prolíná díky technologiím komunikačním i transportním a tím, jak vznikají tlaky vyvolané strachem z jiných filosofií. Ne snad proto, že by nebylo potřeba nalézt společný dialog a nechat kultury žít spolu, ale proto, že jedna kultura definuje druhou a jejich variabilita a názorová bohatost je klíčem k jejímu přežívání a rozvíjení.
Cílem je naopak udržet co nejvíce odlišných kultur a jejich specifických cest pro život a ctít navzájem možnost, že jinde to může být jinak. Inspirovat se navzájem a nesnažit se druhé nebo sebe transformovat k jinému obrazu. Ostrovy této jinakosti mohou být velmi malé, v řádu jednotlivců nebo snad i v řádu více aspektů jedné osobnosti.
Hýčkejme si rozmanitost osobnosti, národů, živočišných a rostlinných druhů i krajiny.

Hodina Země / Earth hour

Kdokoliv se může připojit k letošní Hodině Země, což je symbolická společenská událost zhasínání světel.  Letos v roce 2012 se koná 31. března od 20:30 do 21:30 hodin.
Více informací a nápadů jak to využít najdete na různých stránkách: http://www.veronica.cz/hodinazeme/

Everybody can join the Earth Hour happening of turning of the lights where ever you can. For more info see: http://www.earthhour.org/

Machinarium ipad trailer

Today we have released a Machinarium Ipad trailer. It is schooted in Hradec Králové with an actor Mirek Zavičar .