My little jungle

Bludičky / Mazes

Bludičky
2021, 30 x 30 cm, akvarel a olej na plátně, prodáno

Touha z dětství zahlédnout bludičku a přece se jí nenechat svést, jako by odrážela touhu poznat svět a přece se jím nenechat ovládnout.

Mazes
2021, 30 x 30 cm, watercolor and oil and on canvas, sold

The desire from childhood to see a maze and yet not be seduced by it, may reflect the desire to see the world and yet not get under its control. 

Bohové Iguazu / Gods of Iguazu

Bohové Iguazu, 2021
75 cm x100 cm, akvarel a olej na plátně
prodáno

Gods of Iguazu, 2021
75 cm x100 cm, watercolor and oil and on canvas
sold

Údolí psů

Údolí psů, 100×75 cm, akvarel a olej na plátně, 2021, dostupné

Art for Amnesty

Srdečně Vás zvu na letošní výstavu a prodej děl pro Art for Amnesty.
Vernisáž, která se uskuteční 24. 11. od 19 hod. v galerii NoD (Dlouhá 33, 110 00 Praha 1).
Přijďte se podívat a užít si večer v příjemné společnosti.
Výstava bude probíhat od 24. – 28. 11. 2021.
https://art.amnesty.cz

Triptych Mr Prr, Mr Grr, Mr.Vrr : Prodáno

Golfský proud, The Gulf steam

55x55cm, olej na plátně, 2021, dostupné
55x55cm, oil on canvas, 2021, available

Jednání velké rady

55x55cm, 2021, akvarel a olej na plátně, dostupné

Pramen

60x60cm, akvarel a olej na plátně, 2021, reservace
60x60cm, watercolor and oil on canvas, 2021, reserved

Na okraji

130x120cm, akryl a olej na plátně, 2021, prodáno

Definice života

Definice života, 100x100cm, akvarel a olej na plátně, prodáno

Řasa

60×60 cm, akvalrel a olej na plátně, 2021, prodáno

Severní pohoří

130×120, 2021, akryl a olej na plátně, prodáno

Vzdálená symbióza

95×75 cm, akvarel a olej na plátně, 2021, prodáno

rozhovor na českém rozhlase

Jarní rozhovor na českém rozhlase 5.3. 2020

OSÍDLENÁ ABSTRAKCE – Žije to v nás / SETTLED ABSTRACTION – The life inside us

Jsme sami malými vesmíry, ekosystémy skládajícími se z mnoha tisíců druhů organismů ladícími spolu v souhře funkcí. O jednotlivých vazbách zatím víme poměrně málo, ale zjištujeme jak podstatné jsou všechny naše „kolonie“pro zdravý celek.
Jak vypadá jejich život a jak se vůbec stalo, že kdysi dávno vznikly ty první? Kde je hranice mezi živou a neživou hmotou?
V obrazech ze souborů Osídlená abstrakce se dotýkám témat souvisejících se základy života na Zemi – stavebními prvky přírody, vznikem buněk, ekosystém mikrosvětů a s činností organismů tak malých, že je často přehlížíme, ačkoliv jsou i pro náš život tak důležité. Jsou to například bakterie – nejjednodušší organismy na Zemi, které nám pomáhají udržovat zdravé tělo, transformovat živiny v těle a půdě nebo vyrábět kyslík.


We are small universes, ecosystems consisting of many thousands of species of organisms tuned together in the interplay of functions. So far we know relatively little about the individual bonds, but we are trying to find out how important all our “colonies” are for our health.
In theese pictures, refer to topics related to the basics of life on Earth – the building blocks of nature, the emergence of cells, the ecosystem of microworlds, and the activities of organisms so small that we often overlook them, even though they are so important to our lives. They are, for example, bacteria – the simplest organisms on Earth that help us maintain a healthy body, transform nutrients in the body and soil, or produce oxygen.


Primární polévka
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm, prodáno
Voda jako chemická laboratoř – médium, které poskytlo prostor pro evoluci života na Zemi. Místo kde se za přítomnosti koktejlu prvků, horkých podmořských sirných pramenů a sopek, elektrických výbojů z nekonečných bouří, mixéru vlnobití a možná i semínka zavlečeného z vesmíru zformovaly první aminokyseliny, genetický kód a obaly, v nich se mohla první předchůdkyně RNA struktur schovat před nepřízní okolí.

 

Hostina anareobů
2019, akvarel na plátně, 120 x 120 cm, prodáno
Hlubiny u podmořských černých kuřáků jako kolébka pozemského života? Anareobní bakterie tu byly prvními živými obyvateli a dodnes je můžeme najít kolem podmořských horkých až vařících pramenů plných sirných sloučenin.

 

 

 

 

Putování hmoty vnitřním vesmírem
2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm, prodáno
Naše střeva jsou jako celý vesmír pro civilizaci našeho mikrobiomu.


Po obědě
2021, akvarel, tuš a olej na plátně, 120 x 140 cm, prodáno
Jak vypadá průřez střevem po jídle?

After lunch
2021, 120 x 140cm, watercolor, ink and oil on canvas

První buněčná stěna
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Co bylo dříve slepice nebo vejce? A obal

Prababička RNA
2019-2020, akvarel. tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz je ódou na vznik první živé entity. Okamžik, kdy se zlomek prvního genetického kódu dostal do lipidového obalu a společně se dokázali replikovat.  Jak se ale stalo, že takto uvězněný kousek RNA v sobě nesl informaci o tom, že má replikovat i svůj obal? Záhada, jíž vděčíme i za svůj život.

Great-grandmother RNA, 2019 – 2021
100 x 100 x 2 cm, watercolor, ink, and oil on canvas
The image is an ode to the creation of the first living entity. The moment when a fragment of the first genetic code got into the lipid envelope and together they were able to replicate. But how did it happen that such a trapped piece of RNA carried information that it should also replicate its envelope? A mystery to which we owe our lives.

 

Definice života
2019-2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
První dělení. Co bylo dřív, slepice nebo vejce? Jak mohl aminokyselinový koď, který se již uměl dělit sám pobídnout obal, do kterého omylem vklouzl, aby se rozdělil?

 

 

Ten, kdo zužitkuje světlo
2021, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Sinice, nejjednodušší fotosyntetizující organismy na Zemi a předchůdci všech rostlin. Jejich vznik a rozmnožení mělo pro Zemi významné důsledky.
Fotosyntéza, způsob získávání energie za pomocí slunečního světla, byla obrovským vynálezem a zřejmě k ní došlo v momentu, kdy se podmínky na Zemi natolik ustálily, že umožnili nejjednodušším prokaryotickým buňkám žít u mořské hladiny.


Kyslíková revoluce
2019, akvarel a tuš na plátně, 100 x 100cm,prodáno

Významný moment v historii současného života na Zemi bylo výrazné rozmnožení sinic v dávných oceánech. Po sériích redukcí kyslíku s jinými prvky byl chemický guláš vod a atmosféry kyslíkem natolik přesycen, že nejen zvyšoval svou koncentraci, ale i začal vytvářet ozónovou vrstvu. To umožnilo organismům pod její ochranou vyjít na souš a přeorientovat se na dýchání kyslíku.

Oxygen revolution, 2019
100 x 100 cm
watercolor, acrylic and varnish on canvas

An important moment in the history of contemporary life on Earth was the significant proliferation of cyanobacteria in the ancient oceans. After a series of reductions of oxygen with other elements, the chemical stew of water and atmosphere was so saturated with oxygen that it not only increased its concentration, but also began to form an ozone layer. This allowed the organisms under her protection to get out of the land and reorient to oxygen breathing.

A jedeme v tom spolu
2019-2021, akvarel a tuš a olej na plátně, 100 x 100cm, prodáno
Obraz inspirovaný momentem, kdy se Eukaryotická buňka, která už byla spojením pradávné prokaryotické buňky s jinou prokaryotickou buňkou, spojila s předchůdcem rostlinných buněk a vytvořili první pra-rostlinnou buňku.

And we’re in this together, 2019
100 x 100cm, watercolor, ink and varnish on canvas
An image inspired by the moment when a eukaryotic cell, which was already a combination of an ancient prokaryotic cell with another prokaryotic cell, merged with a plant cell ancestor to form the first primordial cell.

Vzdálená symbióza
2021,
akvarel, akryl a olej na plátně, 95 x 75cm,prodáno

Představa života a symbiotických vazeb na smyšlené vzdálené planetě jménem Mira 6 v souhvězdí Vodnáře. Nekraky se živí cizopasníky tamních druhů rostlin. Vytváří z nich nektar bohatý na minerály, který z chomáčků na jejich těle olizují jiní, větší tvorové. Tím, že se jim snaží jim být na blízku, je chrání před predátory.

The image of an life on a distance planet Mira6 in Aquarius. The nectarmals are in the middle of the food chain. They feed on little creatures, that parazites on local form of plants. Nectarmals provide nectar rich in minerals as a source  for bigger creatures, that provide them safety before their enemies in return.

Řasení
2019, akvarel na plátně, 60 x 60 cm, prodáno


Sourozenci ptakopysk a opice
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55×45 cm, prodáno
Na začátku jsme si všichni podobní, v zárodečném stadiu stejně jako před miliardami let.
Vyvinuto speciálně pro novorozence do cca 5ti měsíců, ale samozřejmě může přinášet radost po celý život.

“Kmenové buňky”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm, prodáno

Velká rodina, 2019-2021
60 x 60 cm
akvarel, lak a olej na plátně
Světy, které z větší perspektivy vypadají podobně, a přesto jsou každý jedinečnou individualitou.

Big family, 2019-2021
60 x 60 cm
watercolor, lacquer and oil and on canvas
Individuals that look similar from a larger perspective, and yet each is a unique individuality.

Oxidace
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Plazí vědomí
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Kiwiwi
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Chobotnáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Křovák I (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Křovák II (dvojčata)
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Čertíci
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Dva v jednom
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019
neprodejné

Helikáza
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Chroustal
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Konečný žár
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Líheň
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Alely
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Mrně
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Náruč chlupáče
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Archa
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019

Pankáč
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019,prodáno

Rybatka
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Svatá čtveřice
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Velké přání
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Veverčata
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Zážeh
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

Zrnko
30 x 30 cm, akvarel a akryl na plátně, 2019, prodáno

krajina procesů/landscape of processess

V akvarelových obrazech se projevuje zájem o základní stavební prvky přírody, ekosystém mikrosvětů i konkrétní krajinné motivy. Volně asociující mysl tvoří skvrny, jež jsou doplňovány menšími zásahy. Podvědomá hra na objevování hledá hranici, kde je tvar vnímán jako živý tvor a kde už je pouhou skvrnou. Tato hranice je tenká a navíc se často mění v čase. Co je jeden den neviditelné, může se ukázat jindy.

 

 

 

 

 

”Poklad”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm
Jádro buňky s kódem, pomocí kterého se staví nové kopie. Bezpečí před volnými radikály hájí jeho osobní strážce.
prodáno

 

”Raketa”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm

 

”Jádro Krystalu”
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 55x55cm,
Jádro krystalu, aneb místo, odkud se začíná šířit krystalizace

 

 

 

“Arktidonoš – krystal ledu”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm
prodáno

 

 

“Hypermangan”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm,
Hypermangan neboli Manganistan draselný, KMnO4, známe všichni z dětství jako tu zábavnější část léčby neštovic. Jako vnější antiseptikum se používá díky svým silným oxidačním vlastnostem.

 

“Octan sodný, mazlík do postele”, ze skupiny obrazů chemické okénko
2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně, 60x60cm
Obraz inspirovaný krystalizací octanu sodného (CH3COONa) neboli solí kyseliny octové, neboli E 262. Používá se v potravinářství jako regulátor kyselosti. Krystalizace kapaliny se spouští dotykem. Při této reakci se uvolňuje teplo, proto se mu také říká „horký led“ a je tedy často používán i v hřejivých sáčcích. Stačí  je v mikrovlnce rozehřát do kapalného stavu, pak zlomit a strčit pod peřinu. Jednoduše mazlík do postele.

 

”Sousední vesnice”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 100x75cm

 

 

”Líheň červených krvinek”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm
prodáno

 

”Na útesu”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 100x75cm,
Navazuje na předešlé kolekce krajin, jejichž hlavní kompozice vycházela z fotografií z mikroskopu. Dodělala jsem jej nakonec však jiným způsobem než ostatní a tak se stal ještě s pár dalšími obrazy jakýmsi pojítkem předchozí a současné série obrazů.
Představuje věčný souboj i harmonii mezi souší a oceánem, vymezování vzájemných hranic i to, že se život na obou stranách jeden bez druhého těžko obejdou.
Konkrétně se zde promítla i osobní zkušenost, kdy na mne velmi zapůsobila tenká hranice mezi suchozemskými a mořskými rostlinami na norských plážích. Často jsem si nebyla jistá, zda jsou to trávy už jen sladkomilné, nebo takové, které snesou i zatopení slanou vodou přílivu. Ta hranice je jako v mnoha jiných případech rozostřená.
prodáno

 

”Potravní řetězec”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm

 

”V šamanově hlavě”
2015-2018, akvarel, akryl a damarkový lak na plátně. 95x75cm

 

“Výtrusnice”
2018, akvarel a akryl na plátně,
Houba, duch žijící na pomezí mezi dimenzí rostlinného a živočišného světa je symbolem transformace hmoty, oslavy recyklace.

 

“Věčně hladový oheň”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm

Oheň, síla spoutaná v chemických vazbách, uvolňující se ze svého sevření a využívající své síly k tomu, aby stejným způsobem proměnila i další hmotu ve svém okolí. Život bere, ale i umožńuje budoucímu, aby vzkvétal.

 

 

“Bazilišci”
2018, akvarel a akryl na plátně, 100x100cm

Transformace živé hmoty na Zemi, chemické a fyzikální síly ladící spolu v dokonalé harmonii umožňující život.

Bazilišek, mytický tvor z řecké mytologie, původním významem malý král a vládce hadů je spojován s prostředím pouště, protože jeho dech rozbíjí skály a spaluje trávu a z krajiny vytvoří poušť. Zároveň má moc měnit v kámen živé bytosti. Nemohu si pomoci, aby mi to nepřipomínalo činnost člověka. Roboti a umělá inteligence má ještě daleko k živosti, ale jednou se hranice pomalu bude stírat. Antické prameny uvádí, že bazilišek může být překonán pomocí zrcadla, jelikož jeho pohled je smrtící.Jsme připraveni pohlédnout do očí sobě samým?

 

“Koloběh H2O”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm
Můj oblíbenec James Lovelock krásně popisuje, jak jinak je možno se dívat na koloběh vody v přírodě: jako na krev, která obsahuje cenné živiny roznáší je napříč celou planetou, vyživuje její údy a v mezičase se čistí vypařováním. A někde mezi tím koluje také v tělech všech menších organismů žijících na tomto superorganismu.
prodáno

 

“Záliv na Vesterálech”
2018, akvarel a akryl na plátně,100x100cm,100x100cm
Ekosystém u pobřeží Norského ostrova Vesterály inspirovala naše letošní rodinná cesta do Norska. S dvěma dětmi jsme bydleli 5 týdnů ve stanu, převážně u pláží nebo jiných vodních zdrojů. Díky pravidelnému otužování a vůbec převážnému pobytu v exteriéru jsem tak po 3-4 týdnech jsem začala pociťovat nepopsatelně příjemný pocit, kdy člověk začíná splývat místní přírodou.

 

“Potkali se pod ledovcem”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120x120cm,
Inspirací k tomuto obrazu byl zvrásněný kámen s pamětí mnoha staletí, který jsem potkala na naší výpravě do jednoho ledovcového údolí v Norsku.

 

“Modrý úplněk”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120×120 cm
Obraz začal vznikat 31.1. 2018, když byl měsíc v úplňku, od Země ve vzdálenosti 358 994 km. Na začátku vypadal úplně jinak a prošel mnoha divokými proměnami, dokonce i kompletní sprchou na zahradě. Některé obrazy zrají dlouho a tento je jeden z nich. Každý krok však v obraze zanechá paměť, tak jako životní události v nás. Ať jsou příjemné nebo ne, stanou se součástí naší identity.

 

 

“Tady Máš svačinu”
2018, akvarel a akryl na plátně, 120×120 cm
Obraz je inspirovaný slavnou knihou Tajemný život stromů, kde autor Peter Wohlleben, popisuje propojení buků skrze kořeny a jejich vzájemnou podporu slabších jedinců silnějšími v dobách nedostatku. To, že se svět podzemní během vzniku obrazu transformoval na podvodní se někdy stává. Důležitost altruistického chování jako základního motivu obrazu však zůstala nezměněna.

 

LIVING ELEMENTS / ŽIJÍCÍ ŽIVLY

Living Elements:
In this series of quarel painting on canvas I used my favourite technique: To make a spot and than find it’s spirit and sense.. This gives me freedom to discover stories of my subconsciousness. I believe that it can display much more. It is weird, that the night when I started to make second of flame pictres, our new house almost burnt down.

Žijící Živly:
Je série akvarelových maleb na plátně, při jejichž tvrobě jsem použila mou oblíbenou metodu, kdy napřed vytvářím víceméně nahodilé skvrny a pak v nich dohledávám jejich smysl a ducha.
To mi dává možnost svobodně objevovat příběhy mého podvědomí, aniž bych ho vyplašila. Věřím, že pak mi dokáží odkrýt různé zajímavé věci. Například je zvláštní, že jednu noc, kdy jsem nemohla spát a začala jsem druhý z plamenných obrazů, vzplál náš rozestavěný dům.

more

ZOOM IN SCAPES

The series of paintings, which are inspired by images from the electron microscope has origin in a question if there exist a landscape in this micro scale. How does it look like and who lives there?

Série obrazů ZOOM IN SCAPES vznikla z mých úvah o tom,  zda existuje krajina i v mikroskopickém měřítku. Jak vypadá taková miniscenerie? Kdo v ní žije?
Inspirovala jsem se snímky z elektronového mikroskopu, v nichž jsem hledala kompozice, které mi připomínaly morfologii krajiny nebo tvorů v ní žijících.

Remote Cliff / 150x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
SOLD

Vzdálený převis /150x120cm /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Cut-scape / 130x130cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)
SOLD

Krajina řezu /130x130cm_akryl a olej na plátně
fotografická předloha – snímek z mikroskopu : PhD MSc J.E. Patterson

Crystalic-Nutria_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson)
SOLD

Krystalická Nutrie  / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson )

Flea in a flea’s fur coat_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
SOLD

Blecha v bleším kožichu / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )

Wooden cliff _130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
Prize: 880 €

Dřevěný útes / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc. )
Cena: 25.000 Kč

Sea-grass-mountain

Sea grass mountain_130x120cm / acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson
SOLD,  courtsey of Egon Schiele Art Centre

Řasová hora / 130x120cm  /akryl a olej na plátně
fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson
ve sbírce: Centrum Egona Schieleho v Českém Krumlově

Poplars on the Ganymedes /100x75cm/ acrylic and oil on canvas
original microscope image: PhD MSc J.E. Patterson
Prize: 800 €
Topoly na Ganymedu /100x75cm  /akryl a olej na plátně
fotografická předloha: PhD MSc J.E. Patterson
Cena: 20.000 Kč

The Barrier /100x75cm/ acrylic and oil on canvas
original microscope image: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Bariéra/100x75cm  /akryl a olej na plátně
(fotografická předloha: Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
SOLD

Histola The bison’s plateau /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image: Ing. Tomáš Wald
Histola Zubří planina/100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha: Ing. Tomáš Wald
SOLD

The forest clearing /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prize: 720 €
Lesní mýtina/100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: 18.000 Kč

The monk /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
not for sale

Mnich /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
neprodejné

Prehistoric clouds /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prehistorické mraky /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
SOLD

Best neighbours /100x75cm/ acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Prize: 650 €

Nejlepší sousedi /100x75cm  /akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: 16.000 Kč

Sousedi

Underground river /95x75cm/ watercolor, acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Podzemní řeka /95x75cm /akvarel, akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.


Mountain lake /100x75cm/watercolor,  acrylic and oil on canvas / 2015
original microscope image:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.

Horské jezírko /100x75cm  /akvarel, akryl a olej na plátně / 2015
fotografická předloha:Linda Čihařová + Doc. RNDr. Františeke Weyda, CSc.
Cena: SOLD

Za spolupráce s Jihočeskou universitou v Českých Budějovicích s panem Doc. RNDr. Františekem Weydou, CSc. jsem měla šanci se porozhlédnout skrze elektronový mikroskop ve zvětšeném světě obyčejných materiálů jako dřeva, písku, kamenů, brouků apod. (některé jsou též stavební materiály našich umělých prostředí)

Tyto materiály jsou kolem nás tak často, že je téměř přestáváme vnímat . Já jsem se vnořením do jejich struktury snažila najít výjevy, připomínající krajinu nebo nějaké formy jejích obyvatel.

Zajímalo mne, jaká nejmenší krajina může existovat a co lze za krajinu označit. Čím ji definovat. Na tuto otázku mi odpověděly bytosti, vynořující se z některých výjevů.

Ve výjevech, které vznikly se totiž neobjevuje prostředí samotné, ale i příběhy, které by se zde potenciálně mohly odehrát. Obyvatelé těchto míst nemají připomínat žádné konkrétní tvory, ale mají být esencí živosti a toho, co bych mohla nazvat jako spolubytí prostoru a jednotky. Mají být parafrází všech obyvatel jakýchkoliv prostředí. Oni totiž tím, že obývají nějaký prostor, vytvářejí tuto krajinu.

MORFY

Morfy  tvoří  sérii obrazů, zachycujících výjevy na pomezí zvířat, krajin a rostlin. Jako základ k těmto obrazům slouží výjev z nějakého prostoru, který spontánně přenáším na plátno emailovými barvami. Ty mají takovou povahu, že se přes vyschnutím do sebe ještě vpijí a tak si obraz částečně dělá co chce a tak „ ožívá“ .Když se k němu vrátím podruhé, již v něm mohu hledat zcela jiné kompozice a příběhy, které se zde náhodně objeví a zvýrazňovat je kresbou. Za každým banálním výjevem se nachází nějaký zajímavý děj nebo vztah, jde o to, podívat se na něj bez prismatu konkrétních předmětů.

Noční hlídač, 100x80cm, 2009-2010

Duch mlhy, 65x60cm

Křoví / Bushes

Kosatce

Malý-Ninja,Little Ninja, 100x70cm

more

TELEKONEXIS

 

Hemisféry, 125x125cm, akryl na plátně

 

Telekonexe, 2x (60x60cm), digitální tisk na plátně

 

Telekonexe / Hemisféry
Pocit z práce na počítači, postupné prorůstání člověka a jeho osobního počítače a vývoj jejich specifické vzájemné komunikace. Povaha myšlenek a emocí, kterou vysíláme směrem k počítači, se odráží v chování se jeho systému.
Bude moci tuto formu ovlivňování nějak technicky uchopit? Na jaké bázi bude fungovat? Jak bude vypadat platforma, kde se oba světy setkají? Podle dosavadního trendu to vypadá, že se počítače spíše naučí řeč lidskou, ale možná máme takovou platformu již v přímo v našem mozku a víme o ni stejně tak málo jako o jiném podprahovém vnímání.
Dva obrazy skupin stožárů elektrického vedení představují lidské hemisféry, logickou a intuitivní, soupeřící i spolupracující, ovlivňující způsob našeho přemýšlní. Která z nich nám nakonec pomůže lépe pochopit vědomí nadcházejících superpočítačů?

more